ஞாயிறு, 14 பிப்ரவரி, 2010

கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட தொகுதிகள் எல்லை

1. ஊத்தங்கரை (தனி) தொகுதி
ஊத்தங்கரை தாலுக்கா போச்சம்பள்ளி தாலுக்கா (பகுதி) கன்னாண்டஹள்ளி, பொம்மேபள்ளி, சிவம்பட்டி, நாகம்பட்டி, பிச்சுகவுண்டனஹள்ளி, பட்ரஹள்ளி, சோனரஹள்ளி, ரெங்கம்பட்டி, கொண்டிரெட்டிப்பட்டி, கெண்டிகாம்பட்டி, பாளேதோட்டம், மூக்கம்பட்டி, மாரப்பநாயக்கன்பட்டி, பாரண்டபள்ளி, தாதம்பட்டி மற்றும் ஜிங்கில்கதிரம்பட்டி கிராமங்கள்.


2. பர்கூர் தொகுதி
கிருஷ்ணகிரி தாலுக்கா (பகுதி) குருவிநாயணப்பள்ளி, ஒப்பத்தவாடி, சாலிநாயனப்பள்ளி, சின்னியம்தாரப்பள்ளி, வரட்டனப்பள்ளி, சின்னதிம்மிநாயனப்பள்ளி, பாலேபள்ளி, மாதேபள்ளி, மல்லப்பாடி, சிகரலப்பள்ளி, கொண்டப்பநாயனபள்ளி, அச்சமங்கலம், பாலிநாயனப்பள்ளி, ஓரப்பம், சூலாமலை, செந்தாரப்பள்ளி, ஜகதேவிபாளையம், பாசிநாயனப்பள்ளி, பட்டலப்பள்ளி, குட்டூர், புலிகுண்டா, ஜகொந்தம்கொத்தப்பள்ளி, மஜீத்கொல்லஹள்ளி, மோடிகுப்பம், பாலேகுலி, தளிஹள்ளி, மாரிசெட்டிஹள்ளி, மோட்டூர், பென்னேஸ்வரமடம் மற்றும் தட்ரஹள்ளி கிராமங்கள், பர்கூர் (பேரூராட்சி), போச்சம்பள்ளி தாலுக்கா (பகுதி) மகாதேவகொல்லஹள்ளி, அடபசந்தம்பட்டி, காட்டகரம், வெப்பாளம்பட்டி, பெட்டப்பன்பட்டி, வீராமலை, மருதேரி, குடிமேனஹள்ளி, விளங்காமுடி, ஜம்புகுட்டப்பட்டி, கீல்குப்பம், பாரூர், செல்லகுட்டப்பட்டி, பண்ணந்தூர், தாமோதரஹள்ளி, புலியம்பட்டி, வாடமங்கலம், பெண்டரஹள்ளி மற்றும் கோட்டப்பட்டி கிராமங்கள், நாகோஜன அள்ளி (பேரூராட்சி).

3. வேப்பனஹள்ளி தொகுதி
வேப்பனஹள்ளி தாலுக்கா (பகுதி) கொல்லப்பள்ளி, செலவந்தொட்டி, சாப்பரப்பள்ளி, கெத்தலந்தொட்டி,சின்னாரந்தொடி, மலைகலக்கி, தொட்டேகவுணிப்பள்ளி, குடிசாதனப்பள்ளி, கூள்ளு, நெரிகம், கரியசந்திரம், பன்னப்பள்ளி, மீனாந்தொட்டி, சொக்காபுரம், கோட்டசாதனப்பள்ளி, அமுதோகொண்டபள்ளி, அத்திமுகம், வெங்கடேசபுரம், புக்கசாகரம், தோரிப்பள்ளி, பட்டகுருபரப்பள்ளி, கொடிக திம்மனப்பள்ளி கலிங்காவரம், செம்பரசனப்பள்ளி, மருதாண்டப்பள்ளி, சொரகாயலப்பள்ளி, சகாதேவபுரம், தொட்டூர், மட்டம்பள்ளி, பஸ்தலப்பள்ளி, புக்கனப்பள்ளி, காமன் தொட்டி, சுப்பகிரி, சானமாவு, ஹோலேகோட்டா, சாமனப்பள்ளி, எனுசோனை, சென்னப்பள்ளி, தேவரகுட்டப்பள்ளி, குடிசாலப்பள்ளி, ஏர்ராண்டப்பள்ளி, மலசொந்திரம், பாலகொண்டராயணதுர்கம், சின்னகிடிபாலா, இம்மிடிநாயக்கனப்பள்ளி, உல்லாட்டி, அகரம் அஹ்ரகாரம், துப்புகானப்பள்ளி, தியனதுர்கம், உத்தனப்பள்ளி, அயரனப்பள்ளி, உலகம், ஒசஹள்ளி, செக்கலைகோட்டை, மேலுமலை, புக்கனப்பள்ளி மற்றும் மெடிதேபள்ளி கிராமங்கள்.

தேன்கனிக்கோட்டை தாலுக்கா (பகுதி) நாகமங்கலம், ஊடேதுர்கம், திமிஜேபள்ளி, முத்தனஹள்ளி, டி.கொல்லஹள்ளி, கருக்கனஹள்ளி, செங்கோடசின்னஹள்ளி, சூளகுண்டா, ராயகோட்டா, பில்லாரி அஹ்ரஹாரம், நெல்லூர், எச்சினஹள்ளி மற்றும் ஒடையாணஹள்ளி கிராமங்கள், கிருஷ்ணகிரி தாலுக்கா (பகுதி) பத்திமடுகு, இடிபள்ளி, ஒட்டபள்ளி, இடிபள்ளி, சிகரலப்பள்ளி, காசிர்கானப்பள்ளி, கொல்லபள்ளி, சிங்கிரிப்பள்ளி, எப்பிரை, கொங்கனப்பள்ளி, சிகரமாக்கனப்பள்ளி, தொட்டகனமா, கங்கமடுகு, மனவாரணப்பள்ளி, சீரனப்பள்ளி, நேரலகிரி, பாலனப்பள்ளி, கிருஷ்ணநாயக்கன்புதூர், அலேகிருஷ்ணாபுரம், தீர்த்தம், எட்டிப்பள்ளி, எட்டிப்பள்ளி தலாவு, பன்னப்பள்ளி, பூதிமுட்லு, உண்டிகாநத்தம், அரியனப்பள்ளி, நாச்சிகுப்பம், தங்கடிகுப்பம், ராகிமானப்பள்ளி, கரியசாஹரம்தலாவ், அலேகுந்தானி, நல்லூர், சிம்மல்வாடி, தேவர்குந்தானி, இடையனபள்ளி, கதிரிபள்ளி, கடவாரப்பள்ளி, வேப்பனப்பள்ளி, தளிபள்ளி, தாசிகவுனிப்பள்ளி, நாடுவானப்பள்ளி, புரம், அப்பிநாய்க்கன்கோட்டை, ஆவல்நத்தம், கொண்டப்பநாயனப்பள்ளி, விருப்பசந்திரன், தாசிரிப்பள்ளி, மாதேப்பள்ளி, தடதாரை, பொம்மரசனப்பள்ளி, சூலமலை, பந்திகுற்க்கி, சின்னகொத்தூர், சென்னசந்திரம், குப்பச்சிப்பாறை, பீமாண்டபள்ளி, குண்டப்பள்ளி, லக்கபெத்தலப்பள்ளி, மாரசந்திரம், பொன்னகவுண்டபள்ளி, கோடிப்பள்ளி, நேரலப்பள்ளி, கோதிகுட்டலப்பள்ளி, பெதனப்பள்ளி, குந்தாரப்பள்ளி, பில்லனகுப்பம், கொல்லபள்ளி மற்றும் புளியஞ்சேரி கிராமங்கள்.

4. ஓசூர் தொகுதி
ஓசூர் தாலுக்கா (பகுதி) சேவகானப்பள்ளி, கக்கனூர், சொக்கரசனப்பள்ளி, சிங்கசாதனப்பள்ளி, பேலத்தூர், பேபேபாலப்புரம், தேவீரப்பள்ளி, பாலிகானப்பள்ளி, எடிப்பள்ளி, புரம், பி.எஸ்.திம்மசந்திரம், வானமங்கலம், காட்டிநாயக்கந்துட்டி, எலுவாபள்ளி, புரம், பி.எஸ்.திம்மசந்திரம், பேரிகை, அமுதகொண்டபள்ளி, முகல்பள்ளி, வத்திரப்பள்ளி, ஆலூர், பள்ளி, ஒட்டப்பள்ளி, அலசப்பள்ளி, முதுகானப்பள்ளி, தின்னப்பள்ளி, பாகலூர், கோடியாளம், கொத்தபள்ளி, கூஸ்தானப்பள்ளி, சொக்கநாதபுரம், எச்சாங்கூர், மூர்த்திகானதின்ன, லிங்காபுரம், பட்டவாரப்பள்ளி, மல்லசந்திரம், துமனப்பள்ளி, கொளதாசபுரம், நாரிகானபுரம், சீக்கனப்பள்ளி, குருபரப்பள்ளி, அத்வானப்பள்ளி, அலேநத்தம், சுடுகொண்டபள்ளி, பலவனப்பள்ளி, நந்திமங்கலம், அட்டூர், படதாபள்ளி, நஞ்சாபுரம், கெம்பசந்திரம், கனிமங்கலம், ஜீமங்களம், நல்லூர், பேகேப்பள்ளி, அனுமேபள்ளி, கோவிந்தாக்ரஹாரம், ஜுஜுவாடி, சாந்தாபுரம், விஸ்வநாதபுரம், எலுவபள்ளி, மாரசந்திரம், காலஸ்திரபுரம், சித்தனப்பள்ளி, தட்டிகானப்பள்ளி, காருபள்ளி, பெத்த முதாளி, முத்தாலி, அட்டூர், தாசேப்பள்ளி, ஆலூர், பெத்தகுல்லு, சின்னகுல்லு, கெலவரபள்ளி, புனுகன் தொட்டி, ஆவலபள்ளி, முக்காண்டபள்ளி, மொத்தம் அக்ரஹாரம், கொத்தகொண்டபள்ளி, பூனப்பள்ளி, நாளிக பெட்ட அக்ரஹாரம், ஒன்னல்வாடி, அச்செட்டிப்பள்ளி, நாகொண்டபள்ளி, முத்துகானப்பள்ளி, கோபனப்பள்ளி, முகலூர் மற்றும் பஞ்சாட்சிபுரம் கிராமங்கள், ஓசூர் (நகராட்சி) மற்றும் மத்தகிரி (பேரூராட்சி).

5. தளி தொகுதி
தேன்கனிக்கோட்டை தாலுக்கா (பகுதி) கோமரணப்பள்ளி, பௌகொண்டப்பள்ளி, கலுகொண்டப்பள்ளி, ம்தகொண்டப்பள்ளி, சரகப்பள்ளி, கொடியாளம், அந்நியாளம், மருதனப்பள்ளி, காசி அக்ரஹாரம், தண்டரை, ஜாகிர்காருப்பள்ளி, நாகப்பன் அக்ரஹாரம், ஒசபுரம், குந்துமாரணப்பள்ளி, பைரமங்கலம், போடிச்சிப்பள்ளி, பச்சப்பனட்டி, ஜககேரி, ஆனேகொல்லு, மல்லசந்திரம், தோகரை அக்ரஹாரம், தேவகானப்பள்ளி, பெரியமதகொண்டபள்ளி, கெம்பட்டி, சாதனூர், உளிமாரணபள்ளி, கும்லாபுரம், உனிசேநத்தம், பின்னமங்கலம், தொட்ட உப்பனூர், குப்பட்டி, கக்கதாசம், உலிமங்கலம், அரசகுப்பம், பேதிரெட்டி, பேவநத்தம், பெட்டமுகலாளம், அனுமந்தாபுரம், ரத்தினகிரி, சந்தானப்பள்ளி, நோகனூர், தாவரகரை, கெட்டூர், பல்லபள்ளி, சாரண்டபள்ளி, தாரவேந்திரம், தளிகொத்தனூர், கோட்டமடுவு, அருபள்ளி, தளி, சூடசந்திரம், அச்சுபாலு, சிக்கவேரபள்ளி, அலேறிபள்ளி அக்ரஹாரம், நல்லுமாரு அக்ரஹாரம், குஞ்சன் அக்ரஹாரம், மாருபள்ளி, ஜவளகிரி, அகலகோட்டா, பீலாளம், கோலட்டி, சாலிவாரம், மல்லிகார்ஜினதுர்கம், மாடக்கல், நந்திமங்கலம், தக்கட்டி, மஞ்சுகொண்டப்பள்ளி, கோட்டையூர், உரிகம், அஞ்செட்டி, தொட்டமஞ்சு மற்றும் நாட்ராபாளையம் கிராமங்கள்,

கெலமங்கலம் (பேரூராட்சி), தேன்கனிக்கோட்டை (பேரூராட்சி).

6. கிருஷ்ணகிரி தொகுதி

கருத்துகள் இல்லை: